Biomasa

 

Kada se govori o biomasi kao obnovljivom gorivu, podrazumeva se materija sačinjena od biljne mase u vidu proizvoda, nusproizvoda, otpada ili ostataka te biljne mase. Prema agregatnom stanju, s uticajem na način energetskog korišÄ‡enja, biomasa se deli na čvrstu, tečnu i gasovitu.

U čvrstu biomasu ubrajaju se ostaci ratarske proizvodnje, ostaci rezidbe iz voćarstva i vinogradarstva, ostaci šumarstva, biljna masa brzorastućih biljaka – u engleskom govornom području poznate pod nazivom Short Rotation Coppice (SRC), a pre svega brzorastućih šuma, deo selektovanog komunalnog otpada, ostaci iz drvopreraÄ‘ivačke industrije, ostaci primarne i sekundarne prerade poljoprivrednih proizvoda i drugo.
Pod tečnom biomasom podrazumevaju se tečna biogoriva – biljna ulja, transesterifikovana biljna ulja – biodizel i bioetanol.

Gasovitu biomasu predstavlja biogas, koji može da se proizvede iz životinjskih ekskremenata ili energetskih biljaka (silaža trave i kukuruza), ali kao sirovina mogu da posluže i druge otpadne materije. Gasovitu, pa i tečnu, biomasu, predstavljaju i produkti gasifikacije, odnosno pirolize čvrste biomase.

Srbija raspolaže relativno velikim potencijalima biomase, koja nastaje kao “višak” u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ukupna produkcija biomase od jednogodišnjih poljoprivrednih kultura se u Srbiji kreće preko 12,5 miliona tona godišnje.

 


 

Prednosti Paulownie za proizvodnju etanola

Za razliku od žitarica koje zahtevaju periodični uzgoj i kod kojih je obaveza ciklična, stabla Paulownije se eksploatišu po potrebi i ne zavise od spoljnog faktora.
   
Korištenje brzorastućeg drveta Paulownije kao vrsta za proizvodnju biomase omogućuje brzu proizvodnju i kontinuiranu proizvodnju tokom niza godina i to bez presaÄ‘ivanja.
Kompletna biljka je upotrebljiva (stablo, lišÄ‡e i plodovi).

Korištenje drveća za proizvodnju etanola ima veću efikasnost u smislu energije u odnosu na druge vrste kultura.

Za efikasnu proizvodnju biomase, Paulownia stabla se sade gušÄ‡e nego za proizvodnju drva (3000 vs 400 po ha). Stabla se čepuju nakon prve godine zbog boljeg ukorenjavanja

Lokacija i sadnja su od presudnog značaja za uspešnost celog projekta. Firma Planto pruža konsultantske usluge koje će vam omogućiti da izbegnete veoma skupe početničke greške.